Hvordan bokfører jeg konstatert tap på fordringer?

Når du må gi opp å få betalt for en faktura, så er det en trøst at du kan få skatte- og momsfradrag for tapsføringen.

Ser ut som om jeg ender med å tapsføre en stor faktura. Det er rett og slett ikke mulig å hente inn pengene ser det ut til. Og det kommer nok aldri til å bli mulig. Både fordi eieren er en luring og har slettet det aktuelle firmaet og fusjonert med noen som ikke vil forholdes seg til tjenester levert til gammelt AS, men også fordi han har blitt kreftsyk. Det er nå 11 måneder siden jeg sendte fakturaen. Har prøvd dialog, e-poster, samtaler på telefon og snakket med inkassoselskap. Det jeg lurer på er: Å tapsføre en faktura, hva fører det til? Tenker da på skatt/MVA, og hvilke følger det får for mitt firma?

Tapsføring gir fradrag skattemessig og momsmessig

Det vil være relativt like vurderinger for tapsføring skattemessig og merverdiavgiftsmessig, men visse forskjeller er det likevel. Vi går gjennom begge regelverkene nedenfor.

Vilkår for skattefradrag

For å gi skattefradrag, så må tapet anses å være endelig konstatert, tapet må være lidt i virksomheten og ha en tilknytning til skattyterens egne virksomhet. Vi beskriver hver av disse kravene nedenfor

Tapet anses å være konstatert

Det er skattemessig fradrag for endelig konstatert tap på kundefordringer og andre fordringer i virksomhet. Tidligere beregnet utgående merverdiavgift på fordringen kan også korrigeres når en fordring er endelig konstatert tapt. 

Med endelig konstatert tap skatte- og mva-rettslig, forstås:

a)foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves,
b)fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier,
c)offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller
d)fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.

Dette er retningslinjer, og skal ikke leses bokstavelig. I praksis er det vanlig at en kundefordring anses endelig konstatert tapt når det er gjennomført tre purringer, eller purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring uten at fordringen er betalt. Kort fortalt: Bruk hodet, la det gå en viss tid før du tapsfører i regnskapet.

Virksomhetskrav

Skattyter («du») må drive skattemessig virksomhet, slik at for eksempel tap på fordringer oppstått i en ikke-skattepliktig del av virksomheten, ikke vil gi skattemessig fradrag.

Tilknytningskrav

Det skal foreligge en tilstrekkelig tilknytning mellom kravet og virksomheten.

Manglende betalingsevne

Det er bare rett til fradragene når skyldneren har manglende betalingsevne. Dersom skyldneren bare har manglende betalingsvilje, så er ikke det grunn til fradrag.

Foreldelse

Når et krav er foreldet, så anses kravet å være konstatert tapt. Ordinære krav foreldes etter tre år fra opprinnelig forfall, men kan bli fornyet ved gjeldsbrev, at skyldner erkjenner kravet, eller ved rettskraftig dom.

Gjeldsettergivelse

Dersom en leverandør ettergir et krav vil normalt sett gi skattefradrag, men ikke dersom ettergivelsen i realiteten er en gave og altså ikke reelt sett ettergis på grunn av kundens manglende betalingsevne. Det vil ikke være tillatt å skattemessig tapsføre fordringer som er ettergitt til andre selskaper i samme konsern eller samme interessefellesskap.

Salg av fordringer

Dersom kreditor selger en fordring basert på forretningsmessige vilkår, så vil salgssummen anses som realisasjonssummen, og resterende beløp anses som tap.

Konvertering av fordringer til aksjekapital

Virkelig verdi av fordringen skal legges til grunn ved konvertering av fordring til aksjekapital. Resterende fordring vil anses som tap.

Avsetning tap på krav kontra konstatert tap på krav

Kravet må ha oppstått i næringen. Kan være problemer med fradrag hvis for eksempel lån til andre, hvis det ikke anses som en del av næringsdriften.

Kundefordringer eller andre fordringer?

Foreldelse

Se forøvrig sticos-sak

Bokføring av tap på kundefordringer

Del dette innlegget

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mva-satsen er endret, hva må jeg passe på?

Når en merverdiavgiftssats øker eller reduseres så vil det føre til at du må være bevisst både på fakturering, kassehåndtering og bokføringen av kostnader i regnskapet.

Ferie og fravær i lønnssystem

Ferie – rettigheter og plikter

Ansattes ferierett er arbeidsgivers ferieplikt. Denne artikkelen handler om lover og regler knyttet til ferie generelt.

Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

Er det vanskelig å føre regnskapet selv?

Selv om regnskapsføring er et eget fagfelt, er det du som er tettest på din virksomhet. Det kan derfor være smart å vurdere om du kan og bør føre regnskapet selv.