Fagblogg

Mva-satsen er endret, hva må jeg passe på?

Når en merverdiavgiftssats øker eller reduseres så vil det føre til at du må være bevisst både på fakturering, kassehåndtering og bokføringen av kostnader i regnskapet.

I Norge har vi fire mva-satser: avgiftsfri og lav, middels og høy sats. Det er Stortinget som vedtar merverdiavgiftssatsene, og normalt vil dette bli vedtatt i det ordinære statsbudsjettet før jul. Ved enkelte anledninger gjøres endringen i det reviderte statsbudsjettet som skal vedtas av Stortinget før sommeren hver år.


Leveransetidspunktet avgjør valg av merverdiavgiftssats

Når en sats endres, så er det ingen valgfrihet på hvilken mva-sats som skal benyttes. For fakturering skal gjøres med den mva-satsen som gjelder på det tidspunktet hvor tjenesten eller varen anses levert. Ofte er dette ganske enkelt, fordi man følger prinsippet om at varen anses levert når risikoen for varen er gått over fra selger til kjøper. Men det er ikke alltid enkelt likevel.

Varer som er underveis

Man må kanskje se på leveringsbetingelsene for varer som fraktes til kunden. Hvem som har risikoen for varen må man ha bevisst forhold til. Dersom selger har ansvaret for varen frem til varen er levert hos kunden, og denne vareleveransen skjer etter at den nye satsen er trådd i kraft, så er det den nye mva-satsen som skal benyttes.

Kommisjonsvarer

Selv om du har overlatt varene til en forhandler, så er det ikke sikkert at risikoen for varen er gått over fra kjøper til selger. Om varene står hos forhandleren for din risiko, så har det ikke blitt gjennomført et salg ennå.

Derimot, om kjøper har solgt varene til agenten, men at agenten har fri retur for eksempel innen en viss tidsfrist, så er likevel kjøper ansvarlig for at varen ikke skades. I slikt tilfelle er varen solgt, og varen skal faktureres med gammel mva-sats.

Hvem har ansvaret dersom varen blir stjålet eller at brann skjer? Et svar på dette, kan være med å definere om varen eies av selger, forhandler eller kjøper.

Abonnementer

Abonnementer kan typisk bli forskuddsfakturert for en lengre periode, og altså strekke seg over en periode både før og etter satsendringen. I slike tilfeller skal normalt abonnementet krediteres med gammel mva-sats for den andelen av abonnementet som gjelder den nye satsen, og så skal den nye satsen benyttes for den andelen av abonnementet som gjelder ny sats. Hvem som skal bære kostnaden ved satsendringen er ikke gitt. Men om kunden er privatperson, så vil man vel for den nye mva-satsen fakturere bruttobeløpet som man tidligere har fått betalt for. Mellom næringsdrivende vil det kunne stille seg annerledes, fordi de fleste næringsdrivende har fradrag for merverdiavgift i sitt regnskap. Da vil det være naturlig å fakturere nettobeløpet, slik at om mva-satsen har økt, så vil kjøper måtte betale inn merverdiavgiftsbeløpet til selger. Og om satsen reduseres, så skal kjøper tilsvarende få tilbakebetalt det som er betalt for mye i merverdiavgift til selger.

A konto-fakturering for tjenester

Dersom akontofaktureringen er ajour ved tidspunktet for ny mva-sats, så trenger man ikke gjøre noe. Men om akontofaktureringen er overdrevet, så må deler krediteres med gammel mva-sats og deretter faktureres med ny mva-sats.

Forskuddsbetalinger og forskuddsfaktureringer

Unntak for månedskort

Skattedirektoratet har meldt at prinsipputtalelsen fra 16. desember 2015 skal også være veiledende i denne sammenhengen. Billetter med en varighet på inntil 30 dager, som faktureres før endringen av mva-satsen trer i kraft, kan faktureres med gammel mva-sats. Dette kan for eksempel gjelde månedskort på kollektivtransport.

Årskort

Billetter som har lengre varighet enn 30 dager, som for eksempel årskort eller sesongkort, skal faktureres forholdsmessig. Dette vil bety at om en kunde har fått faktura for 12 måneder, fra to måneder før mva-endringen, så må 10/12 krediteres og skrives på nytt. Det vil være spørsmål da om kunden skal betale tillegg (hvis satsen har økt) eller fradrag (hvis satsen er redusert), eller om man ønsker å ikke berøre kundens betaling i det hele tatt. I sistnevnte tilfelle vil da selger være kostnadsbæreren dersom satsen har økt, og tilsvarende vil selger da sitte igjen med gevinsten hvis satsen reduseres.

Gavekort og «tilgodelapper»

Dette regnes som forskuddsbetaling. Merverdiavgift skal beregnes etter hvert som salget av tjenesten eller varene gjøres.

Bygg og anlegg

Forskuddsbetalinger og akontofakturering er vanlig innen bygg og anlegg. Det vil da være spørsmål om leveransen skjer fortløpende, eller om leveransen skjer når prosjektet er ferdig. Vi drøfter ikke denne saken her, men i stedet oppfordrer vi deg det gjelder å søke nødvendig informasjon for å innrette seg riktig.

Kortsiktige tjenester som varer over tidspunktet for ny merverdiavgiftssats

Tjenester som varer over tidspunktet for satsendringen, skal avgiftsbelegges forholdsmessig ut fra tiden som er medgått på hver sin side av satsendringen. Så rent prinsipielt skal da en overnatting over satsendringstidspunktet benytte gammel mva-sats for den delen av overnattingen som oppstod før midnatt, og den nye satsen skal benyttes for den delen av overnattingen som skjer etter midnatt.

Persontransport som pågår ved tidspunktet for satsendring

Det er presisert unntak for persontransporttjeneste i en prinsipputtalelse til bokføringsforskriften. Dersom en persontransporttjeneste påbegynnes under tidspunktet for gammel sats, så skal det være gammel sats som legges til grunn, selv om reisen avsluttes i tidspunktet for den nye satsen. Altså vil nattoget til Bergen avgiftsbelegges med den momssatsen som gjaldt da passasjeren satt seg på toget, og ikke satsen som gjaldt på tidspunktet hvor han ankom Bergen. Legg merke til at det er presisert i prinsipputtalensen 16. desember 2015 at forutsetningen er at det dreier seg om «en og samme transporttjeneste». Dersom han tar annet tog videre, så vil den reisen belegges med ny mva-sats.

Fakturering av persontransport forskuddsvis

Bokføringsforskriften slår fast at vederlag for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan faktureres med mva. før levering har funnet sted. Det er merverdiavgiftssatsen på leveringstidspunktet som skal benyttes i salgsdokumentet. Det betyr at tjenester med lav sats som faktureres i perioden med gammel sats, men som leveres etter at ny sats er innført, skal faktureres med den nye satsen.

Innførsel til Norge

Tolldeklarasjonene danner grunnlaget for bokføringen av innførselsmomsen. Det er tidspunktet når varen deklareres inn i Norge som skal legges til grunn for hvilken sats som skal benyttes. Det er derfor viktig at du bokfører alle innførsler med dato i samme periode som hvor innførselen skjedde. Legg merke til at tolldeklarasjonsoversikten fra Skatteetaten dateres i begynnelsen av neste måned, mens leveransen passerte landegrensen i måneden før, og derfor er det riktig å bokføre innførselen på forrige måned.


Bokføring av kostnader

Regnskapsfører må se gjennom om alle kostnader er levert innenfor tidspunktet for ny mva-sats. Hvis så ikke er tilfelle, at det for eksempel er betalt for abonnementer som varer også etter ny mva-sats, så må kjøper etterspørre kreditnota og ny fakturaer fra selger, slik at fradraget blir justert.

Dersom det er mottatt varer eller tjenester før ny mva-sats, så skal fakturaen benytte den gamle mva-satsen.

Korrigeringer fra tidligere perioder

Dersom det mottas kreditnota eller faktura med gammel sats, men med faktura i perioden for ny sats, så må du være på vakt. Det er klart at bilaget må ha den korrekte merverdiavgiften. I Matrix kan du da enten tilbakedatere bilagsdato til perioden før satsendringen, eller du kan bokføre den inngående merverdiavgiften manuelt. Du finner egen veiledning om bokføring av direkte inngående merverdiavgift på hjelpesidene våre.


Merverdiavgiftsoppgaven

Utgående merverdiavgift

Den utgående merverdiavgiften kan inneholde både den gamle og den nye satsen. Man må i slike tilfeller oppgi det samlede grunnlagsbeløpet, og deretter overstyre slik at utgående merverdiavgift er riktig kronebeløp – og ikke nødvendigvis er grunnlag ganget sats. Det er mulig å overstyre selve den utgående merverdiavgiften i mva-oppgaven. Et avvik bør kommenteres da.

Inngående merverdiavgift

På mva-oppgaven oppgis kun beløpet som trekkes i fra som inngående merverdiavgift.

Vær obs ved betaling av kostnader, se til at kjøpsdokumentet benytter riktig merverdiavgiftssats.


Sjekk om ditt faktura- og regnskapssystem har hensyntatt den nye mva-satsen

Systemene håndterer endringer i satser på ulike måter. I Matrix økonomisystem gir vi ut nye programversjoner når det er endringer i merverdiavgiftssatsene. Det er fakturadatoen som avgjør hvilken sats som benyttes. Det betyr at skal du fakturere en tjeneste med gammel merverdiavgiftssats, så må fakturaen dateres før satsen ble endret. Tilsvarende vil datoen på regnskapsbilaget lagt til grunn for merverdiavgiftsbeløpet ved bokføringen av både inntekter og kostnader.

Andre systemer som må oppdateres

Se til at du har også oppdatert mva-satsene og eventuelt varepriser på dine andre plattformer:

  • Nettbutikk
  • Kasse
  • Vipps
  • Andre faktureringssystemer

Vil endret merverdiavgift påvirke hva kunder skal betale eller få tilbakebetalt?

Om en kunde har kjøpt en tjeneste og betalt for den under gammel avgiftssats, før ny mva-sats er vedtatt, men så leveres tjenesten under ny avgiftssats, vil det da være riktig at kunden skal betale ekstra for satsøkningen? Vi ønsker her bare å løfte frem problemstillingen. Dette vil være spørsmål av avtalerettslig karakter. Mellom næringsdrivende vil det være innenfor god forretningsskikk å lage tilleggsfaktura eller kreditnota til kunden. Men i forbrukerkjøp vil normalt ikke en kunde måtte stå til ansvar for endret merverdiavgift, med mindre dette fremkommer i avtalebetingelsene mellom partene.

Vesentlighet

Vi ønsker å minne om at selv om denne artikkelen beskriver detaljert hvordan man skal innrette seg, så gjelder det å likevel vurdere kostnad mot nytteeffekt av å etterleve alle disse detaljerte reglene fullt og helt. Det kan være hensiktsmessig å heller betale litt ekstra merverdiavgift til Skatteetaten fremfor å jobbe dagesvis med å få dette helt perfekt. Vi anbefaler å ta en dialog med en erfaren regnskapsfører eller revisor for å diskutere nødvendigheten av de tiltakene du vurderer.

Matrix tilbyr regnskapshjelp til alle sine kunder som benytter Matrix regnskap.

Del dette innlegget

Andre leste også...