Lisensavtale Matrix programvare

Ved å bestille programvare fra Matrix systemer AS godtar kunden alle de vilkår og betingelser som er beskrevet under.

LISENS: Matrix programvare lisensieres som en abonnementsordning. Kunden gis en ikke-eksklusiv rett til å bruke Matrix programvare som er i henhold til kundens abonnement. Retten til å benytte programvaren opphører når abonnementet utløper, eller så lenge forfalt faktura ikke er betalt.

SUPPORT OG PROGRAMOPPDATERINGER: Lisensavtalen omfatter uten ytterligere kostnader, programoppdateringer samt teknisk support på telefon og e-post innenfor kontorets åpningstider. Hver avtaleperiode er 12 måneder om ikke annet er spesielt avtalt. Matrix systemer AS forbeholder seg retten til å fakturere forskuddsvis for hele avtaleperioden. Matrix Systemer AS sender normalt faktura digitalt til kunden. Alternativt kan faktura sendes pr. post mot fakturagebyr.

RESTRIKSJONER: Programvaren skal bare installeres på én – 1 – datamaskin. I et nettverk kan det kan lages snarveier til programvaren fra andre datamaskiner, men den skal ikke brukes samtidig fra forskjellige datamaskiner med mindre det er kjøpt rettigheter for flerbruk. Kunden kan utelukkende kopiere programvaren for sikkerhetsformål. Kunden har ikke rett til å videreformidle deler av programvaren, og kunden skal sørge for at programvaren ikke gjøres tilgjengelig for andre.

EIERSKAP: Matrix Systemer AS eier alle rettigheter til programvaren. Matrix Systemer AS gir kunden bare tillatelse til å bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne avtalen. Denne programvaren er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og kan kun brukes av den som programmet er lisensiert til. Kopiering og distribusjon av program eller dokumentasjon i enhver form er ulovlig og kan bli erstatningsmessig og strafferettslig forfulgt.

GYLDIGHET: Retten til å bruke programvaren gjelder så lenge kunden har aktivt og betalt abonnement, og kun når lisensavtalen overholdes. Ved opphør må kunden ødelegge alle kopier av programvare. Avtalen fornyes automatisk og gjelder til den sies opp. Oppsigelse av avtalen må gjøres før ny avtaleperiode starter. Oppsigelse skal skje skriftlig på oppsigelsesskjema på kundesidene www.hjelp.matrix.no. Så lenge kunden har fakturaer fra Matrix som er forfalt og som står ubetalt, så kan Matrix Systemer AS sperre tilgang til programvare, oppdateringer og support inntil betaling har funnet sted. I en slik situasjon påløper likevel abonnementsavgiften, helt til en oppsigelse gjøres gjeldende.

KUNDEGARANTI: Programvaren leveres «som den er», og Matrix Systemer AS fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av programvaren. Matrix Systemer AS garanterer at programvaren i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med medfølgende brukerdokumentasjon.

OVERFØRING AV BRUKERDATA: Kunde godkjenner ved aksept av lisensavtalen at programvaren sender brukerdata fra programinstallasjonen til Matrix systemer AS i henhold til betingelsene her: Innhenting av brukerdata. Les mer om hvordan Matrix Systemer innhenter og behandler brukerdata her: http://matrix.no/brukerdata

SUPPORT OG FJERNHJELP: Ved supporthenvendelser kan det skje overføring av data fra kunde til supportmedarbeideren i Matrix systemer. Dataene kan under supportoppdraget bli liggende på supportmedarbeiderens datamaskin eller på Matrix sine servere. Når supportoppdraget er fullført, skal Matrix systemer tilstrebe å slette alle data.

Supporthenvendelser sendt via nettsidene eller e-post kan bli liggende etter fullført arbeid. Kunde kan be om at data fra supporthenvendelser skal slettes tidligere enn vår standard policy.

PRISER OG BETINGELSER: Matrix Systemer AS står fritt til å justere priser for neste avtaleperiode, når endringen er varslet på e-post før den nye avtaleperioden starter.

ANSVARSBEGRENSNING: Matrix Systemer AS eller våre leverandører vil ikke i noen tilfelle eller noen omstendighet være ansvarlig for økonomiske tap eller kostnader av noe slag. Likevel kan kunde kreve erstattet vesentlige mislighold fra Matrix Systemer AS, men begrenset oppad til årlig abonnementsavgift.

TVISTESAKER: Avtaleforholdets rette verneting er Sandefjord.

VESENTLIGE AVTALEBRUDD: Dersom lisensinnehaver har vesentlig misligholdt denne avtale, så har Matrix Systemer AS rett til å få dekket alle sine tap og kostnader som følge av dette, herunder estimerte fremtidige inntektstap.

Sist revidert: Januar 2012 / november 2016 / september 2019 / oktober 2020