LISENSAVTALE FOR MATRIX-BOOKING

Ved å bestille Matrix Booking godtar du at du er bundet av vilkårene i denne avtalen.

 1. Generelt. Programvaren som følger med i denne avtalen («Programvaren»), er lisensiert, ikke solgt, til deg av Matrix Systemer AS. («Matrix»), for bruk i henhold til vilkårene i denne avtalen. Matrix og deres lisenshavere beholder eierskapet av Programvaren, og Matrix forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg. Vilkårene i denne avtalen gjelder alle programvareoppdateringer som erstatter og/eller utfyller originalprogramvaren, med mindre oppdateringen inneholder en egen lisens. Vilkårene for den nye lisensen vil da gjelde.
 2. Lisens. Matrix programvare lisensieres som en abonnementsordning. Kunden gis en ikke-eksklusiv rett til å bruke Matrix programvare som er i henhold til kundens abonnement. Retten til å benytte programvaren opphører når abonnementet utløper, eller så lenge forfalt faktura ikke er betalt.
 3. Support og programvareoppdateringer. Lisensavtalen omfatter uten ytterligere kostnader, programoppdateringer samt teknisk support på telefon og e-post innenfor kontorets åpningstider. Matrix Systemer AS sender normalt faktura digitalt til kunden. Alternativt kan faktura sendes pr. post mot fakturagebyr.
 4. Gyldighet. Hver avtaleperiode er 6 måneder om ikke annet er spesielt avtalt. Matrix systemer AS forbeholder seg retten til å fakturere forskuddsvis for hele avtaleperioden. Retten til å bruke programvaren gjelder så lenge kunden har aktivt og betalt abonnement, og kun når lisensavtalen overholdes. Avtalen fornyes automatisk og gjelder til den sies opp. Oppsigelse skal skje skriftlig på oppsigelsesskjema på kundesidene www.hjelp.matrix.no. Så lenge kunden har fakturaer fra Matrix som er forfalt og som står ubetalt, så kan Matrix Systemer AS sperre tilgang til programvare, oppdateringer og support inntil betaling har funnet sted. I en slik situasjon påløper likevel abonnementsavgiften, helt til en oppsigelse gjøres gjeldende.
 1. Opphør. Denne avtalen er bindende til den opphører. Begge parter kan si opp denne avtalen uansett årsak til enhver tid. Din rett til å bruke programvaren opphører automatisk uten forvarsel fra Matrix dersom du bryter noen av vilkårene i denne avtalen.
 2. Ansvarsfraskrivelse. Så langt relevant lovgivning tillater det, leveres matix-programvaren og -tjenestene «slik de er», med alle feil og uten noen form for garantier. Du godtar uttrykkelig, så langt relevant lovgivning tillater det, at du skal bruke matrix-programvaren og -tjenestene på egen risiko, og at den fullstendige risikoen i forbindelse med tilfredsstillende kvalitet, ytelse, nøyaktighet og bruk, er ditt ansvar. Matrix og matrix lisensgivere fraskriver seg herved alle garantier og betingelser knyttet til matrix-programvaren og -tjenestene, inkludert direkte, indirekte og lovfestede rettigheter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, de indirekte garantiene og/eller betingelsene relatert til salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for bestemte formål, nøyaktighet, fredelig nytelse av eiendom og ivaretakelse av tredjeparts rettigheter. Tvistesaker: Avtaleforholdets rette verneting er Sandefjord.
 1. Vesentlig avtalebrudd. Dersom lisensinnehaver har vesentlig misligholdt denne avtale, så har Matrix Systemer AS rett til å få dekket alle sine tap og kostnader som følge av dette, herunder estimerte fremtidige inntektstap.
 2. Ansvarsbegrensning. så langt relevant lovgivning tillater det, skal matrix og deres lisensgivere aldri holdes ansvarlig for eventuelle utgifter i forbindelse med fremskaffelse av reserveprodukter eller -tjenester, tap av fortjeneste, tap av data eller informasjon eller andre spesielle, indirekte skader eller følgeskader som på noen måte skyldes salg av, lisensiering av, bruk av eller manglende evne til å bruke et matrix-produkt eller en matrix-tjeneste, uavhengig av hvordan skaden ble påført, uavhengig av ansvarsteorien (kontrakt, ikke-økonomisk eller annet), selv om matrix er underrettet om muligheten for slike skader. under ingen omstendigheter skal matrix totale ansvar overskride den faktiske pengesum som er betalt for matrix-produktet eller -tjenesten som danner grunnlag for kravet.
 3. Fullmektige og tredjepartskjøpere. Dersom du kjøper Programvaren på vegne av en annen person eller enhet, representerer du vedkommende og garanterer at du har autoritet til å binde den personen eller enheten som du kjøper Programvaren for, til de betingelser som gjelder i denne avtalen.
 4. Oppdateringer. Matrix er ikke forpliktet til å levere oppdateringer og støtte for Programvaren. I tilfeller der Matrix, etter eget skjønn, leverer oppdateringer og/eller oppgraderinger av Programvaren («oppdateringer») for produktet, godtar du at Matrix, av hvilken som helst grunn og til hvilken som helst tid, kan avslutte enhver slik oppdatering. Matrix kan samle inn, vedlikeholde, behandle og bruke diagnostiske, tekniske og relaterte opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om Matrix-produktet, datamaskinen, systemet og applikasjonsprogramvaren, tilbehør og andre enheter, som innhentes fra tid til annen, med det formål å utvikle oppdateringer, tilby produktstøtte og andre tjenester (hvis tilgjengelig) relatert til Matrix-programvaren, samt for å bekrefte at du overholder vilkårene i denne avtalen. Matrix kan benytte seg av denne informasjonen, såfremt den er i et format som ikke identifiserer deg personlig, til å forbedre sine produkter eller tilby deg andre tjenester.
 5. Fullstendig avtale. Denne avtalen utgjør den hele og fulle avtalen mellom de ulike partene når det gjelder bruk av Programvaren, og erstatter alle tidligere og samtidige overenskomster, kommunikasjoner og avtaler, muntlige og skriftlige, angående emnet. Ingen endringer av denne avtalen er bindende med mindre de utføres skriftlig og er signert av Matrix.