Lisensavtale

Matrix programvare

Ved å bestille programvare fra Matrix systemer AS godtar kunde alle de vilkår og betingelser som er beskrevet under. Hvis du som kunde ikke er enig i disse, skal du straks slette Matrix fra din datamaskin.

1. LISENS. Matrix programvare lisensieres som en abonnementsordning, hvor kunde betaler forskuddsvis for en nærmere angitt tidsperiode fremover. Kunde gis en ikke-eksklusiv rett til å bruke Matrix programvare som er i henhold til ditt abonnement, og kun så lenge kunde har betalt abonnement for.

2. SUPPORT OG PROGRAMOPPDATERINGER. Lisensavtalen omfatter programoppdateringer samt teknisk support på telefon og e-post innenfor kontorets åpningstider. Avtalen løper for 12 måneder av gangen og fornyes automatisk, og faktureres forskuddsvis for 12 måneder. Matrix Systemer as kan sende faktura digitalt til kunden. Offisiell prisliste ligger tilgjengelig på www.matrix.no/prisliste.

3. RESTRIKSJONER. Programvaren skal bare installeres på en datamaskin. I et nettverk kan det kan lages snarveier til programvaren fra andre datamaskiner, men den skal ikke brukes samtidig fra forskjellige datamaskiner med mindre det er kjøpt rettigheter for flerbruk. Kunde kan utelukkende kopiere programvaren for sikkerhetsformål. Kunde har ikke rett til å videreformidle deler av programvaren eller brukerdokumentasjon og skal sørge for at programvaren ikke gjøres tilgjengelig for andre.

4. EIERSKAP. Matrix Systemer as eier alle rettigheter til programvaren. Matrix Systemer as gir kunde bare tillatelse til å bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne avtalen. Denne programvaren er beskyttet i følge lover om opphavsrett og kan kun brukes av den som programmet er lisensiert til. Kopiering og distribusjon av program eller dokumentasjon i enhver form er ulovlig og kan bli erstatningsmessig og strafferettslig forfulgt.

4. GYLDIGHET. Abonnement på programvaren er obligatorisk. Retten til å bruke programvaren gjelder så lenge kunde har aktivt abonnement og lisensavtalen overholdes forøvrig. Ved opphør må kunde ødelegge alle kopier av programvare og dokumentasjon. Avtalen fornyes automatisk og gjelder til den sies opp. Oppsigelse av avtalen må senest gjøres før ny avtaleperiode starter. Så lenge det står oppgjorte krav mot kunde, så kan Matrix systemer as sperre tilgang til programvare, oppdateringer og support inntil betaling har funnet sted. I en slik situasjon påløper likevel abonnementsavgiften, helt til en oppsigelse gjøres gjeldende.

5. KUNDEGARANTI. Programvaren leveres "som den er", og Matrix Systemer as fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av programvaren. Matrix Systemer as garanterer at programvaren i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med medfølgende brukerdokumentasjon.

6. ANSVARSBEGRENSNING. Matrix Systemer as eller våre leverandører vil ikke i noen tilfelle eller noen omstendighet være ansvarlig for økonomiske tap eller kostnader av noe slag. Likevel kan kunde kreve erstattet vesentlige mislighold fra Matrix Systemer as, men begrenset oppad til årlig abonnementsavgift.

7. TVISTESAKER. Avtaleforholdets rette verneting er Sandefjord.

8. VESENTLIGE AVTALEBRUDD. Dersom lisensinnehaver har vesentlig misligholdt denne avtale, så har Matrix Systemer AS rett til å få dekket alle sine tap og kostnader som følge av dette, herunder estimerte fremtidige inntektstap.

Sist revidert: Januar 2012 / November 2016