Hopp til innhold

Lisensavtale

Matrix programvare

Ved å bestille programvare fra Matrix systemer AS godtar kunde alle de vilkår og betingelser som er beskrevet under.

  1. LISENS. Matrix programvare lisensieres som en abonnementsordning. Kunde gis en ikke-eksklusiv rett til å bruke Matrix programvare som er i henhold til ditt abonnement, og kun så lenge kunde har betalt abonnement for.
  2. SUPPORT OG PROGRAMOPPDATERINGER. Lisensavtalen omfatter uten ytterligere kostnader, programoppdateringer samt teknisk support på telefon og e-post innenfor kontorets åpningstider. Hver avtaleperiode er 12 måneder om ikke annet er spesielt avtalt. Fakturering gjøres forskuddsvis for hele avtaleperioden. Matrix Systemer as sender normalt faktura digitalt til kunden. Alternativt kan faktura sendes pr post mot et fakturagebyr.
  3. RESTRIKSJONER. Programvaren skal bare installeres på en datamaskin. I et nettverk kan det kan lages snarveier til programvaren fra andre datamaskiner, men den skal ikke brukes samtidig fra forskjellige datamaskiner med mindre det er kjøpt rettigheter for flerbruk. Kunde kan utelukkende kopiere programvaren for sikkerhetsformål. Kunde har ikke rett til å videreformidle deler av programvaren eller brukerdokumentasjon og skal sørge for at programvaren ikke gjøres tilgjengelig for andre.
  4. EIERSKAP. Matrix Systemer as eier alle rettigheter til programvaren. Matrix Systemer as gir kunde bare tillatelse til å bruke programvaren i henhold til vilkårene i denne avtalen. Denne programvaren er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og kan kun brukes av den som programmet er lisensiert til. Kopiering og distribusjon av program eller dokumentasjon i enhver form er ulovlig og kan bli erstatningsmessig og strafferettslig forfulgt.
  5. GYLDIGHET. Abonnement på programvaren er obligatorisk. Retten til å bruke programvaren gjelder så lenge kunde har aktivt abonnement og lisensavtalen overholdes forøvrig. Ved opphør må kunde ødelegge alle kopier av programvare og dokumentasjon. Avtalen fornyes automatisk og gjelder til den sies opp. Oppsigelse av avtalen må gjøres senest innen tre måneder før ny avtaleperiode starter. Oppsigelse skal skje skriftlig på oppsigelsesskjema på nettsidene til Matrix. Så lenge kunden har fakturaer fra Matrix som er forfalt og som står ubetalt, så kan Matrix systemer as sperre tilgang til programvare, oppdateringer og support inntil betaling har funnet sted. I en slik situasjon påløper likevel abonnementsavgiften, helt til en oppsigelse gjøres gjeldende.
  6. KUNDEGARANTI. Programvaren leveres "som den er", og Matrix Systemer as fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av programvaren. Matrix Systemer as garanterer at programvaren i all vesentlighet fungerer i overensstemmelse med medfølgende brukerdokumentasjon.
  7. OVERFØRING AV BRUKERDATA. Lisensinnhaver godkjenner ved aksept av lisensavtalen at programvaren sender brukerdata fra programinstallasjonen til Matrix systemer AS i henhold til betingelsene her: Innhenting av brukerdata.
  8. ANSVARSBEGRENSNING. Matrix Systemer as eller våre leverandører vil ikke i noen tilfelle eller noen omstendighet være ansvarlig for økonomiske tap eller kostnader av noe slag. Likevel kan kunde kreve erstattet vesentlige mislighold fra Matrix Systemer as, men begrenset oppad til årlig abonnementsavgift.
  9. TVISTESAKER. Avtaleforholdets rette verneting er Sandefjord.
  10. VESENTLIGE AVTALEBRUDD. Dersom lisensinnehaver har vesentlig misligholdt denne avtale, så har Matrix Systemer AS rett til å få dekket alle sine tap og kostnader som følge av dette, herunder estimerte fremtidige inntektstap.

Sist revidert: Januar 2012 / November 2016 / September 2019